Vyberte stránku

Ambulance

V Sokolově a v Karlových Varech, pracují dvě všeobecné psychiatrické ambulance, lékař se sestrou a sociálním pracovníkem. Jde o nízkoprahové tradiční psychiatrické ordinace se širokým spektrem ošetřovaných diagnóz, v obou probíhají ambulantní ochranné léčby, včetně léčby návykových nemocí. Zajišťujeme také konsiliární psychiatrické služby pro odd. OARIM KKN. Probíhá zde program odvykání kouření „město bez kouře“.

Pobyty

V lůžkové části kliniky (Indikace IX/2 písm. b alternativa hospitalizace) nabízíme péči pro pacienty s akutní dekompenzací neurotického onemocnění (úzkostné poruchy), afektivního onemocnění (depresivní poruchy) a psychotické poruchy (následná péče po akutní hospitalizaci). Na pobyt navazuje ambulantní/stacionární péče, individuální i skupinová, která vede k zotavení. Zaměřením na tzv. lůžka následné péče, v našem pojetí „lázeňská“ (*), se snažíme přispět ke skutečné destigmatizaci psychiatrie. Ta má být vidět, má být uvnitř města, má být dostupná. Koncept léčení mimo zraky veřejnosti, někde na okraji, je nejen přežitý, ale vyloženě škodlivý. Objekt kliniky stojí na hranicích lázeňského území, s dobrou dopravní obslužností, uvnitř města. Zastávky MHD jsou 50 m od objektu, naproti jsou dvě velká parkoviště. Díky své poloze v severním svahu Ottovy výšiny je objekt velmi dobře prosvětlen; polovina pokojů je orientována na východ a polovina na západ. Světelné podmínky objektu tak umožňují efektivně ovlivňovat cirkadiánní dimenze nemocí. Jednolůžkovým uspořádáním pobytu chceme docílit co největší intimity, diskrétnosti, kterou považujeme za základní podmínku kvalitního léčebného spojenectví (**) Zabýváme se diagnostikou a léčbou duševních onemocnění v těchto dimenzích:
1. Projevy nemoci v souvislosti s aktivací stresové osy (psychické a somatické)
2. Projevy narušení neurotransmise monaminů (psychické a somatické)
3. Neurotická a psychosomatická kognitivní schémata
4. Symptomy chronobiologické (psychické a somatické)
Poruchy ze všech zmíněných příčin se různým způsobem vzájemně ovlivňují a jejich východiskem bývá dysforie, úzkost, nevýkonnost, fobie, poruchy myšlení etc. To vše nasedá na genetický základ obecné osobnostní vulnerability ústící do rozvoje klinicky významného onemocnění. Proto přistupujeme ke každému pacientovi jak z hlediska duševního zdraví, tak z hlediska zdraví tělesného. Pacient se léčí pomocí psychoterapie, psychofarmakoterapie a fyzioterapie současně. Vytvářením zdravých kognitivních schémat za současné farmakoterapie, úpravy cirkadiánních rytmů a léčebného pohybového režimu umožňujeme optimální léčbu diagnóz okruhů F2,F3, F4, F5. Ambulance poskytují konsiliární služby pro somatická lůžka Karlovarské krajské nemocnice a vytváříme tím možnost racionálního léčebného zásahu tam, kde symptomatologie přesahuje možnosti somatické medicíny (spektrum duálních diagnóz) (***). Protože je psychiatrie součástí medicíny, včetně oblasti vzdělávání, pořádáme každý poslední pátek v měsíci odborné semináře ČSL JEP se zaměřením na psychiatrii a její mezioborové vztahy s interní medicínou, neurologií, akutní medicínou apod. Nedílnou součástí naší práce je sociální aspekt duševních nemocí. Rovněž chceme využít zkušeností osob zotavených z duševního onemocnění, kterým bude nabídnuta pozice peer konzultanta. Věříme, že naše úsilí vhodně doplní snahy reformy psychiatrické péče v ČR. V centru reformy, aby mohla být úspěšná, musí stát pacient a jeho potřeby. Právě důraz na individuální potřeby a důstojnost pacienta nás vedl k rozhodnutí vybudovat moderní psychiatrickou kliniku, která vychází z nejnovějších výdobytků medicínského poznání. Současně ale navazujeme na kontinuitu psychiatrické a psychoterapeutické tradice, na to, co funguje a co se osvědčilo, a proto je to pevné a trvalé. V duchu reformy nabízíme individualizovaný přístup a rozšířené sociální služby, které jsou připraveny na míru každému konkrétnímu pacientovi, mají subtilnější povahu, než to bývá běžné v psychiatrických léčebnách. Samozřejmostí je vysoký standard našeho lůžkového zařízení, kde má každý pacient k dispozici jednolůžkový pokoj, vyváženou stravu a individuální péči. Současně je ovšem naší snahou podporovat sociální kompetence osob s duševní poruchou, k čemuž slouží skupinové aktivity. K léčbě přistupujeme s 25letou zkušeností v akutní psychiatrické a somatické medicíně, s vědomím jednoty těla a duše. S vědomím, že o nemocného je nutné se postarat po stránce tělesné, duševní, duchovní, estetické, ale i biologické (somatické) a tedy v modelu bio – psycho – socio – spirituálním. V těchto dimenzích jsou kořeny nemocí, tady vzniká léčebný prostor. V Recovery clinic jsou pacienti ubytovaní v jednolůžkových pokojích s vlastním sociálním zařízením. Tím vytváříme maximální možnou míru intimity a diskrétnosti, kvality potřebné pro rozvoj terapeutického vztahu. Izolace od okolního světa není samoúčelná a není cílem. Je prostředkem, který je nutný zejména na začátku léčby a který každý pacient odloží, jakmile je to možné. Protože se duševní nemoci projevují, primárně i sekundárně, v tělesném zdraví, přistupujeme k pacientům i z fyzioterapeutického pohledu. Ovlivněním psychických a fyzických symptomů je pak možné dosahovat kvalitnější úzdravy Vytváříme lůžka následné péče pro léčení nemocných v indikaci IX/1 a 2 s onemocněním F2, F3, F4, F5 (Vyhláška č. 58/1997 Sb. Indikace IX. Duševní poruchy 1. psychózy ve stadiu remise, 2. Neurotické a jiné nepsychotické poruchy včetně poruch psychosomatických, v návaznosti na léčbu na lůžku PN). Sedmipodlažní objekt kliniky stojí na severozápadním úbočí hřebene Ottovy výšiny (603 mnm) v Karlových Varech, Horních Drahovicích. Jedno podzemní a 6 nadzemních podlaží obsahují prostory pro kompletní ubytovaní, léčebné a stravovací provozy. Dosud objekt sloužil jako hotel se šedesáti dvoulůžkovými pokoji, kuchyní, jídelnou, restaurací a konferenčním sálem. V roce 2015 prošel kompletní rekonstrukcí ubytovacích a stravovacích prostor, bylo přistavěno evakuační schodiště s nákladním a evakuačním výtahem. V 1. podzemním podlaží je tělocvična, rehabilitace, sauna, odpočívárna a provozní prostory (personální šatny, sklady, prádelna a mandl). V přízemí (1NP) se nachází vstupní hala s recepcí a čekárnou, výtahem a centrálním schodištěm s přístupem do všech nadzemních pater, kuchyně, jídelna a společenský sál (tzv. velká tělocvična). Ve 2. nadzemním podlaží jsou ordinace a pracovny lékařů psychiatrie, psychoterapie, fyzioterapie, sesterna a terapeutické místnosti. Ve 3. až 6. podlaží je 10 jednolůžkových pokojů, sesterna, ordinace a terapeutické místnosti. V každém podlaží je 5 pokojů okny orientováno na východ a 5 západ. Každý pokoj má předsíň, vlastní sociální zařízení, lůžko, šatní skříň, stolek a dvě křesla. V pokojích je dostupné wifi připojení na internet, TV a telefonní spojení s recepcí. Jednotlivá patra jsou dostupná centrálním schodištěm a výtahem, celý objekt je bezbariérový, má evakuační schodiště a nákladní výtah s výstupy v jednotlivých patrech a nástupem uvnitř objektu i z ulice. Medicínský provoz je rozdělen do dvou částí – ambulantní (stacionární) a pobytové. V Karlových Varech tedy vzniká nové psychiatrické zdravotnické zařízení, které poskytuje pobytovou, ambulantní a stacionární péči pro osoby s duševní poruchou. (*) Destigmatizaci vnímáme jako imanentní součást naší práce. Pro pacienta (trpícího nemocí) i pro okolí je přijatelnější „léčení v lázních“ než „pobyt v léčebně“ ačkoli v obou případech jde o stejný cíl. Pro psychiatrii jako medicínský obor je také dobře, když „je vidět“ ve městě, než aby byla „někde stranou“. (**) Při hospitalizacích na akutních odděleních psychiatrických i všeobecných nemocnic se nelze vyhnout sekundárnímu, iatrogennímu či systémovému stresu těch neurotických pacientů, kteří mohou profitovat z léčebného pobytu, ale na vícelůžkových pokojích obecné akutní psychiatrie jsou přeci jenom více v kontaktu s psychopatologií ostatních pacientů, která je pak brzdou léčebného procesu. (***) Psychiatrická léčba bezprostředně navazující na akutní hospitalizaci na somatickém lůžku pro oběti násilí, pacienty po sebevražedném pokusu a motivované závislé, funguje v rámci stávajících ordinací už 25 let. Provázáním s diskrétním léčebným pobytem jsme schopni zvýšit efektivitu léčby u jednotlivých pacientů. Jsme schopni zvýšit dostupnost této léčby.
MUDr. Karel Moravec psychiatr
Předseda představenstva Recovery clinic, a. s.